Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. je absolventem SLTŠ Hranice na Moravě (1972) a dálkového studia na LF VŠZ v Brně (1983). V rezortním lesnickém výzkumu pracuje od roku 1975, kdy se začal zabývat problematikou zdravotního stavu dospělých bukových porostů, což bylo i tématem jeho diplomové práce. V roce 1992 obhájil kandidátskou disertační práci na téma "Vliv prostředí a způsobů pěstování na růst řízkovanců smrku a buku", v roce 2006 habilitoval na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Téma habilitační práce bylo "Pěstování řízkovanců buku lesního (Fagus sylvatica L.)". V rámci vědecké činnosti se již dlouhodobě specializuje na výzkum kvality sadebního materiálu lesních dřevin, netradičních způsobů pěstování sadebního materiálu a jeho růstu při obnově lesa, dále na biotechnická opatření pro udržení stability a funkčnosti lesa při umělé obnově (řízkování, intenzivní školkařské technologie, aklimatizace a další). V období let 1985-1989 a 1990-1994 byl samostatným řešitelem dílčího úkolu zaměřeného na pěstování sadebního materiálu pro imisní oblasti, který byl zařazen do pěstebních projektů MZe ČR. Od roku 1995 koordinoval v rámci rezortního výzkumu pěstební projekt "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností", který byl v roce 1999 transformován do dlouhodobého výzkumného záměru. V letech 2004-2008 byl koordinátorem a zodpovědným řešitelem výzkumného záměru MZE0002070201 "Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností". Koordinátorem a zodpovědným řešitelem byl i v rámci dalšího navazujícího výzkumného záměru MZE0002070203, jehož řešení probíhalo v letech 2009-2013. Od roku 2014 je opět koordinátorem nově koncipovaného ústavního výzkumného projektu "Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí". V minulých letech byl a v současnosti i je zodpovědným řešitelem a spoluřešitelem řady projektů NAZV s problematikou obnovy lesa. Dlouhodobě se podílí na expertní a poradní činnosti pro vlastníky lesa a státní správu na úseku kvality sadebního materiálu, lesního školkařství, obnovy lesa a zalesňování. Na VS Opočno inicioval v devadesátých letech minulého století založení akreditované zkušební laboratoře pro hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Je spoluautorem normy ČSN 48 2115 "Sadební materiál lesních dřevin" a její úplné revize v roce 2012, dále ČSN 48 2116 "Umělá obnova lesa a zalesňování". Podílel se na přípravě legislativy v problematice obnovy lesa a kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. V letech 1991-2014 pracoval ve funkci vedoucího Výzkumné stanice Opočno.

On-line publikace:

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

METODIKY PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI: (Recenzované metodiky a realizační výstupy)

Soupis významnějších publikací:

JURÁSEK, A. - MAREŠ, V. - VACEK, S.: Vliv znečištění ovzduší na plodivost smrkových porostů. [Influence of air pollution on Norway spruce stands fertility]. Lesnická práce, 61, 1982, č. 11, s. 492 - 503.

JURÁSEK, A.: Fytopatologická problematika bučin v Krkonoších ve vztahu k imisím. [Phytopathology of beech stands in the Krkonoše Mts influenced by air pollution]. In: Hniloby lesních dřevin a ochrana proti nim. Sborník semináře ČSVTS. Brno, Dům techniky ČSVTS 1983, s. 101 - 107

VACEK, S. - JURÁSEK, A. - BALCAR, Z.: Příspěvek k produkci a odhadu úrody bukvic. [Production and the crop assessment of beech nuts]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 8, s. 354 - 360

DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Vratné a nevratné obaly pro skladování a dopravu sadebního materiálu. [Returnable and non-returnable containers for storage and transport of seedlings]. Lesnický průvodce č. 2/1985. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985. 28 s.

JURÁSEK, A.: Vliv mechanické skladby substrátu na kvalitu semenáčků pěstovaných v obalech. [Influence of mechanical composition of substrate on containerized seedling quality]. In: Předosevní příprava semen a komplexní péče o síje. Sborník referátů semináře. Brno, 11. - 12. září 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 34 - 38.

VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Olistění jako kritérium hodnocení zdravotního stavu bukových porostů pod vlivem imisí. [Foliage as an evaluation criterion of the health condition of beech stands exposed to immissions]. Lesnictví, 31, 1985, č. 7, s. 579 - 600. - Res. angl.

VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Fruktifikace bukových porostů pod vlivem imisí. [Fructification of beech stands affected by air pollution]. In: Opera Corcontica. 23. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1986, s. 111 - 141. - Res. angl.

DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Pokyny pro pěstování obalených semenáčků a sazenic. [Instructions for growing of containerized seedlings and transplants]. Lesnický průvodce č. 2/1987. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987. 34 s.

DUŠEK, V. - BRKLOVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - PROVAZNÍKOVÁ, D. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby. [Planting container with the controlled degradability and the way of its production]. 7. 5. 1987. 3 s. - Pat. ČSSR 267 994.

JURÁSEK, A. - VACEK, S.: Příspěvek k problematice mrazových kýl buku lesního. [Contribution to the problems of the frost craks of the beech]. In: Opera Corcontica. 24. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1987, s.133 - 144. - Res. angl.

JURÁSEK, A.: K problematice pěstování sadbového materiálu modřínu. [Problems of growing of larch seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 33, 1988, č. 3, s. 1 - 6. JURÁSEK, A.: Vliv mechanické skladby substrátu na růst krytokořenných semenáčků smrku. [Influence of mechanical composition of substrate on containerized seedling growth]. In: Výroba a použití umělých substrátů v lesních školkách. Sborník referátů. Brno, Československá akademie zemědělská 1988, s. 22 - 28.

JURÁSEK, A.: Vliv způsobu závlahy na růst sazenic smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) po osazování do obalů. [Influence of the type of irrigation on the Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) plant growth after planting into containers]. Lesnictví, 34, 1988, č. 7, s. 619 - 632. - Res. angl.

JURÁSEK, A.: K problematice pěstování sadbového materiálu buku. [Problems of growing beech planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 4, s. 2 - 7. JURÁSEK, A.: K některým aspektům autovegetativního množení buku řízkováním. [Some aspects of autovegetative propagation of beech by cuttings]. Lesnictví, 36, 1990, č. 7, s. 605 - 616. - Res. angl.

JURÁSEK, A.: Možnosti využití metody řízkování smrku v běžných školkařských provozech. [Possibilities of vegetative propagation of spruce by cuttings in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 1 - 5.

JURÁSEK, A.: Produkce sadbového materiálu pro obnovu Krkonoš. [Production of planting stock for afforestation of the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 73 - 78. - ISBN 80-209-0240-6.

JURÁSEK, A.: Netradiční způsoby pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [Alternative ways of growing nursery planting stock]. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního odborného semináře. Opočno, 26. a 27. října 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 39 - 54.

JURÁSEK, A. - HYNEK, V. - NOVOTNÝ, P.: Současný stav a koncepce záchrany genofondu, šlechtitelských programů a lesního školkařství v oblasti Sudet. [The present state and conception for protection the gene pool preservation, forest tree breeding programs and forest nursery management in the Sudety region]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 135 - 157. - ISBN 83-86241-28-4.

JURÁSEK, A. - HYNEK, V. - NOVOTNÝ, P.: Záchrana genofondu a lesní školkařství. [Preservation of gene-sources and forest nursery management]. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 5 - 24.

JURÁSEK, A.: Zkušenosti s růstem a vývojem sazenic ze semenáčků pěstovaných intenzivními postupy. [Growth and development of seedlings grown by intensive cultivation]. In: Školkařské technologie a předosevní příprava semen. Sborník referátů mezinárodního semináře. Praha (CZ) - Zundert (NL), 4. - 8. dubna 1995. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995, s. 16 - 24.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu listnatých dřevin. [An assessment of broadleaves planting stock quality]. In: Problematika pěstování sazenic listnatých dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře dne 25. 9. 1996 v Holčovicích-Spáleném. Opava, AVE 1996, s. 33 - 37. - ISBN 80-902042-1-X.

JURÁSEK, A.: Informační tok o zdrojích reprodukčního materiálu a produkci sadebního materiálu. [Information flow about sources of reproductive material and planting stock production]. In: K aktuálním úkolům lesního školkařství. Sborník referátů odborného semináře. Praha 27. 6. 1996. Brno, MZLU v Brně 1996, s. 12 - 14.

JURÁSEK, A.: Použití autovegetativní metody řízkování u buku a dubu. [Vegetative propagation of beech and oak by cuttings]. In: Perspektivy použití vegetativně množeného sadebního materiálu v podmínkách lesního hospodářství. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. 11. prosince 1996, Brno. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 91 - 96.

JURÁSEK, A.: Poznatky o provozním řízkování smrku ve fóliových krytech. [Experiences with rooting of spruce cuttings in plastic greenhouses]. In: Perspektivy použití vegetativně množeného sadebního materiálu v podmínkách lesního hospodářství. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno, 11. prosince 1996. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 91 - 96.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Problematika aklimatizace a specifického růstu sadebního materiálu horského smrku. [Acclimation and specific growth of planting stock of the mountain spruce]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 133 - 141. - ISBN 80-902200-7-X.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv nadmořské výšky školky na kvalitu sadebního materiálu horského smrku. [Influence of altitude of nursery on quality of planting stock of Norway spruce]. In: Práce VÚLHM. 81. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1996, s. 93 - 104.

JURÁSEK, A.: Problematika kvality sadebního materiálu lesních dřevin v současných podmínkách ČR. [Problem of quality of seed material of forest species in present conditions in CR]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 1, s. 15 - 16.

JURÁSEK, A. - HYNEK, V. - NOVOTNÝ, P.: Současný stav a koncepce záchrany genofondu, šlechtitelských programů a lesního školkařství v oblasti Sudet. [The present state and conception for protection the gene pool breeding programmes and forest nursery management in the Sudety Region]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Wyd. 2., niezm. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, b.n. 1997, s. 135 - 157. - ISBN 83-86980-78-8.

MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - HRABÍ, L.: Influence of air pollution on seed quality. [Vliv znečištění ovzduší na kvalitu semen]. In: Proceedings of the forest seed collection, treatment and storage workshop. Opočno, Czech Republic, May 4 - 8, 1995. Ed. Z. Procházková, K. Vančura. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute [1997], s. 45 - 50.

JURÁSEK, A.: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. [Quality of reproductive forest tree planting stock]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 4, s. 154.

JURÁSEK, A.: Plastové chrániče sazenic. [Plastic plant protectors]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 5, s. 177 - 178.

JURÁSEK, A.: Produkce sadebního materiálu pro horské polohy (8 lvs). [Production of planting stock for mountain localities]. In: Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese. Sborník přednášek ... pro účastníky semináře. Šumava 1998. České Budějovice, INPROF 1998, s. 11 - 16. - ISBN 80-238-2919-X

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - LOKVENC, T.: Krytokořenný sadební materiál a úspěšnost obnovy lesa. [Containerized planting stock and success of forest regeneration]. In: Pěstování a užití krytokořenného sadebního materiálu. Sborník referátů z mezinárodní konference. Trutnov, 26.5. - 28.5. 1999. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, s. 5 - 23. - ISBN 80-7157-361-2

JURÁSEK, A.: Využití vegetativně množeného sadebního materiálu smrku a buku při obnově lesa. [Utilization of vegetative propagated spruce and beech plants in reforestation]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 141 - 146. - ISBN 80-902615-4-X.

JURÁSEK, A.: Kam směřuje naše lesní školkařství? [Where does the Czech nursery practice lead up?]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 99 - 101. - Res. angl.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Návrh národního standardu kvality sadebního materiálu. [Recommendation for national quality standards of forest reproductive material]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 9 - 20. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6

JURÁSEK, A.: Pěstování řízkovanců smrku, buku a dubu. [Growing of spruce, beech and oak planting stock from cutting]. In: Progresívne spôsoby pestovania sadbového materiálu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. - 8. september 1999. Ed. Ľ. Šmelková, I. Repáč. 1. vyd. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 83 - 89. - Res. angl. - ISBN 80-228-0886-5

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika růstu horských populací smrku v extrémních podmínkách. [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in extreme conditions]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 48 - 51. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8

JURÁSEK, A.: Vliv kvality obalené sadby na zdravotní stav výsadeb v horských podmínkách. [Influence of containerized planting stock quality on state of health of young stands in mountain conditions]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 161 - 163. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv místa školky, způsobů pěstování a třídění na růst sazenic horského smrku po výsadbě na holiny. [Influence of altitude of nursery, containerised technology and sorting intensity on performance of spruce (Picea excelsa /L./ Karsten) from high altitude seed sources after outplanting]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. (4). Soubor abstraktů přihlášených referátů, krátkých sdělení a posterů. Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 14.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Základní informace o sadebním materiálu lesních dřevin pro vlastníky lesa. [Basic information about forest tree planting stock for forest owners]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 6, 2000, č. 10, s. 77 - 79.

JURÁSEK, A. - MALÁ, J.: Zkušenosti s kvalitou sadebního materiálu z autovegetativního množení při pěstování ve školce a při obnově lesa. [Experience with quality of planting stock from autovegetative reproduction when planted in forest nursery to be used for reforestation]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 81 - 89. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6

JURÁSEK, A.: Historie a současnost Výzkumné stanice Opočno. [History and presence of the Research Station Opočno]. In: Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Sborník referátů z celostátního semináře. Ed. Jiří Souček, Vladimír Tesař. Opočno, 17. 5. - 18. 5. 2001. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 2 - 6. - ISBN 80-86461-09-2
JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Obaly pro pěstování sadebního materiálu. Lesnická práce, 80, 2001, č. 5, s. 202 - 204.

JURÁSEK, A.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců buku a dubu. Lesnický průvodce č. 1/2001. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 30 s. - ISSN 0862-7657

JURÁSEK, A.: Využití metody řízkování k získání sadebního materiálu buku a zásady použití plastových chráničů sazenic při obnově lesa. [Use of vegetative propagation by cuttings in growing planting stock of beech (Fagus silvatica L.) and fundamentals of tree shelters use in forest stands establishment]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 117 - 120. - ISBN 80-86841-06-8

JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J.: Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. [Biological suitability testing of containers used for containerized planting stock: the present situation]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 498.

JURÁSEK, A. a kol.: Komentář k ČSN 48215. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Praha, Český normalizační institut 2002. 27 s. - ISBN 80-7283-089-9

JURÁSEK, A.: ČSN 482115 - sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 6, s. 265.

JURÁSEK, A.: Obnova lesa v horských podmínkách z pohledu lesnického výzkumu. [Forest regeneration in the mountain conditions from the viewpoint of forest research]. In: Současnost a budoucnost lesní krajiny Jizerských hor. Mezinárodní konference. Hejnice, 6. - 7. 6. 2001. Liberec, Společnost pro Jizerské hory 2002, s. 16 - 21.

JURÁSEK, A.: Současné možnosti využití metody řízkování při pěstování sadebního materiálu smrku, buku a dubu. [Present possibilities of propagation by cuttings method on planting stock of spruce, beech and oak]. In: Využívání vegetativně namnoženého reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník přednášek z celostátního semináře. Olešná, 28. - 29. 5. 2002. České Budějovice, INPROF 2002, s. 11 - 17.

JURÁSEK, A.: Ovlivnění růstu sadebního materiálu buku lesního (Fagus sylvatica L.) použitím plastových chráničů při zalesňování. [Influence of plastic shelters on beech (Fagus sylvatica L.) planting stock after reforestation]. Zprávy lesnického výzkumu, 48, 2003, č. 1, s. 9 - 13.

JURÁSEK, A.: Aktuální problémy přenosu informací o školkařské činnosti. [Information transfers in the branch of forest nurseries - nowadays problems]. In: Aktuální problémy lesního školkařství České republiky. Sborník referátů ... Havlíčkův Brod, 9. prosince 2004. Kostelec nad Černými lesy, Sdružení lesních školkařů ČR v nakl. a vyd. Lesnická práce 2004, s. 20 - 24. - ISBN 80-86386-57-0

JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J.: Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-86386-51-1

JURÁSEK, A.: Kořenový systém vegetativně množených lesních dřevin. [Root system of vegetative propagated forest trees]. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů z konference. Křtiny 25.8. 2004. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2004, s. 137 - 149. - ISBN 80-239-3335-3

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého. [Cultivation methods to get plantable rooted cuttings of Norway spruce]. Lesnický průvodce 1/2004. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2004. 24 s. - ISBN 80-86461-33-5

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Possibilities of influencing the rooting quality of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) cuttings. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 10, s. 464 - 477.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách České republiky. [Problems of the use of forest tree containerised planting stock nursery grown by intensive technologies in the Czech Republic]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 6 - 15. - ISBN 80-86386-51-1

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifické požadavky použití sadebního materiálu v horských oblastech. [Specific requirements for use of planting stock in mountain regions]. In: Přirozená a umělá obnova. Přednosti, nevýhody a omezení. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-213-1147-9

JURÁSEK, A.: Systém hodnocení biologické nezávadnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. [The system for an assessment of the biological harmlessness of containers used for containerised planting stock growing]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2004 [sborník na CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 17.-18. marca 2004. Ed. M. Sušková, M. Sarvaš. [Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2004], 1 soubor v oddíle "Program" [přibližně 6 obrazovek]. - ISBN 80-8853-67-2

JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Testování obalů krytokořenného sadebního materiálu. [Quality control of containers for growing containerised planting stock]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 4, s. 188 - 189.

JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologií po výsadbě v horských podmínkách. [The growth of planting stock of spruce and beech grown by intensive technologies after planting in mountain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. - 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29-34. - ISBN 80-88853-81-8

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Specific requirements of Norway spruce planting stock for mountain regions. In: Restoration of forest ecosystems of the Jizerské hory Mts. Proceedings of extended summaries. Kostelec nad Černými lesy, 26. September, 2005. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Czech University of Agriculture Prague; Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute - Research Station Opočno 2005, s. 15 - 18. - ISBN 80-213-1379-X (CUA Prague); ISBN 80-86461-57-2 (FGMRI Jíloviště-Strnady)

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování sadebního materiálu smrku ztepilého původem z horských poloh. [Peculiarities of cultivating Norway spruce planting stock (Picea abies (L.) KARSTEN) originated from mountain localities]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 18 - 23.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv původu a podmínek prostředí na růst klonů smrku ztepilého po výsadbě. [Influence of origin and environmental conditions on growth of Norway spruce clones after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 69 - 75.

JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J.: Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [Catalogue of biologically tested containers of planting stock for forest tree species growing]. In: Mauer, O. a kol. Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Ed. Vladimír Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 44 - 83. - ISBN 80-86386-72-4

JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - MARTINCOVÁ, J.: Mikroklima plastových chráničů sadebního materiálu. [Microclimate of plastic treeshelters for planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 51, 2006, č. 1, s. 26 - 31.

JURÁSEK, A.: Zalesňování, obnova a výchova lesních porostů. [Afforestation, regeneration and thinning of forest stands]. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích. Pelhřimov 10. - 12. 1. 2006. České Budějovice, MVDr. Václav Prokop - INPROF 2006, s. 25 - 33.

JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. [Containerised planting stock of forest species guidebook]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006. 56 s. Metodika pro hospodářskou praxi. ISBN 80-86386-78-3

JURÁSEK, A.: Aplikace zákona 149/2003 Sb. v oblasti kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Implementing of Act No. 149/2003 Coll. on forest tree species planting stock quality]. In: Aplikace zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem v podmínkách LH ČR. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 14. června 2007. [Praha], Česká lesnická společnost 2007, s. 20 - 23.

JURÁSEK, A.: Možnosti systémového řešení požadavku EU na kvalitu sadebního materiálu na příkladu lesního hospodářství ČR. [Possibilities of systematic approach to EU claim on planting stock quality supported with example of forest management in the Czech Republic]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2007. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 27. - 28. marca 2007 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Národne lesnícke centrum 2007, s. 104 - 110.- ISBN 978-80-8093-013-4 [CD-ROM]

JURÁSEK, A.: Nesmazatelná stopa Vladimíra Peřiny v historii a současnosti Výzkumné stanice Opočno. In: Odkaz doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. pro lesnický výzkum v historii a současnosti. Sborník ze semináře uskutečněného při příležitosti 80 výročí narození. Opočno, 3. 5. 2007. Sest. A. Jurásek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice 2007, s. 24 - 32. - ISBN 978-80-86461-77-9

JURÁSEK, A.: Possibilities of using rooted cuttings of European beech (Fagus sylvatica L.) for stabilisation of forest ecosystems. Journal of Forest Science, 53, 2007, č. 11, s. 498 - 504.

JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Úspěšnost výsevů bukvic v souvislosti s jejich víceletým skladováním. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře, který se konal 11.-12. září 2007 ve Strážnici. Ed. Z. Procházková, L. Bezděčková a A. Jurásek. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Kunovice - Vyzkumná stanice; Opočno - Výzkumná stanice 2007, s. 95 - 100. - ISBN 978-80-86461-82-3 [CD-ROM]

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. pro horské oblasti. [Specific breeding and use of Norway spruce Picea abies (L.) KARST. planting stock for mountain localities]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 27 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 2/2007. - ISBN 978-80-86461-86-1

JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Intensively fertilised seedlings of the beech (Fagus sylvatica L.) for artificial regeneration of the spruce stands in the process of conversion. Journal of Forest Research, 54, 2008, č. 10, s. 452 - 458.

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J.: Sadební materiál smrku ztepilého pro horské oblasti. [Norway spruce planting stock for the mountain areas]. Lesnická práce, 87, 2008, č. 12, s. 747 - 749.

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv specifického třídění na odrůstání kultur horských populací smrku ztepilého. In: Lesnické hospodaření v Krušných horách. Celostátní konference. Sborník abstraktů & Exkurzní průvodce. 3. - 4. června 2008, Most. Sest. J. Novák, D. Kacálek, M. Slodičák. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2008, s. 25.

JURÁSEK, A.: Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v legislativě. [Importance of planting stock quality and its application in the legislation]. Lesnická práce, 87, 2008, č. 10, s. 616 - 617.

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Evaluation of physiological and health state of Norway spruce plants with different growth rate at juvenile stage after outplanting at mountain locations. Journal of Forest Science, 57, 2011, č. 4, s. 170 - 177.

JURÁSEK, A. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Silviculture research in Opočno Research Station. In: Applied forestry research in the 21st century. International conference held on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry and Game Management Research Institute. Book of abstracts. Prague - Průhonice, September 13 - 15, 2011. Strnady, FGMRI 2011, s. 62.

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J.: Vyhodnocení růstu a reakcí na tvarovací řez u výsadeb dubu zimního (Quercus petrae (M.) Liebl.) vegetativního a generativního původu. [Evaluation of sessile oak (Quercus petrae (M.) Liebl.) growth reaction to pruning in young plantations of vegetative and generative origin]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 1, s. 24 - 30.

LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vývoj kořenových systémů smrku ztepilého v kulturách založených krytokořenným a prostokořenným sadebním materiálem v extrémních horských podmínkách. [Post-planting development of root systems of bare-rooted and containerized Norway spruces planted under extreme mountain conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 1, s. 31 - 37.

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh. [Cultivation of young Norway spruce stands in high elevation of mountain localities]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 32 s. Lesnický průvodce 3/2011. - ISBN 978-80-7417-045-4

JURÁSEK, A. - LEUGNER, J.: Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého pro horské oblasti. [Growing and use of Norway spruce planting stock for mountain sites]. In: Pěstování lesa ve vyšších horských polohách. Sborník přednášek odborného semináře pro praxi. Běla pod Pradědem 17. 9. 2012. Ed. J. Novák, D. Dušek, J. Leugner, M. Slodičák. Opočno - Výzkumná stanice, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012, s. 5 - 8. - ISBN 978-80-7417-056-0

LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Využití smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. se zvýšenou odolností ke stresům při obnově horských lesů. [Utilization of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. with increased resistance to stress in restoring mountain forests]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 40 s. Lesnický průvodce 5/2012. - ISBN 978-80-7417-060-7

JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J.: Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů. [Use of forest nursery planting stock from biologically verified containers for reforestation]. Ověřená technologie č. 1/2012. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012.

JURÁSEK, A.: Požadované parametry kvality krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin používané pro umělou obnovu lesa a zalesňování. In: Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. [Sborník referátů]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 31-35. - ISBN 978-80-02-02444-6

JURÁSEK, A.: Manipulace s krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí až po výsadbu. In: Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. [Sborník referátů]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 36-39. - ISBN 978-80-02-02444-6

LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu. [Alternative procedures for the cultivation and use of plantings of Norway spruce for mountain areas with an emphasis on maintaining or increasing the share of trees with the climax growth strategy]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. Lesnický průvodce 5/2014. - ISBN 978-80-7417-082-9

Normy, slovníky a editorství sborníků:

Stav horských lesů Sudet v České republice. [Condition of the Sudeten Mountain forests in the Czech Republic]. Zprac. kol. aut. Ed. A. Jurásek, S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 140 s., fot.

Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. [Quality control of forest tree species reproduction material]. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000. 107, XVI s. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.

Lesnický naučný slovník. 1. díl. A - O. [Forestry encyclopaedia. Vol. 1. A - O]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1994. 743 s., příl. - V kol. aut. zastoupeni řešitelé stanice (v abecedním pořadí) L. Chroust, A. Jurásek, T. Lokvenc, V. Nárovec, F. Šach, S. Vacek a fotograf F. Horák. Autorství u jednotlivých hesel vyznačeno plným jménem. - ISBN 80-7084-111-7.

Lesnický naučný slovník. 2. díl. P - Ž. [Forestry encyclopaedia. Vol. 2. P - Ž]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995. 683 s., příl. - V kol. aut. zastoupeni řešitelé stanice (v abecedním pořadí) L. Chroust, A. Jurásek, T. Lokvenc, V. Nárovec, F. Šach, S. Vacek a fotograf F. Horák. Autorství u jednotlivých hesel vyznačeno plným jménem. - ISBN 80-7084-131-1.

ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Zprac. A. Jurásek a kol., T. Lokvenc, O. Mauer. Praha, Český normalizační institut 1998. 17 s.

ČSN 48 2115 - změna Z1. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material. Amendment]. [Zprac. A. Jurásek a O. Mauer]. Praha, Český normalizační institut 2002. 15 s.

ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Úplná revize normy. Zprac. A. Jurásek, O. Mauer, J. Nárovcová, V. Nárovec. Praha, ÚNMZ 2012. 24 s.

ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování. [Artificial reforestation and afforestation]. Zprac. O. Mauer, A. Jurásek. Praha, ÚNMZ 2015. 24 s.

Úplný seznam publikovaných odborných publikací, dále i autorství závěrečných zpráv a realizačních výstupů výzkumných úkolů je uveden v prezentaci VÚLHM VS Opočno.


Datum poslední aktualizace stránky: 6. února 2015